เพลิดเพลินกับเวลาของคุณในญี่ปุ่น Enjoy your time in Japan

เพลิดเพลินกับเวลาของคุณในญี่ปุ่น
คุณอยากเพลิดเพลินกับวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าหรือไม่?
Enjoy your time in Japan.
Would you like to enjoy Japanese food culture with all five senses?